Ograniczenie odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – ograniczona do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika Stosownie do art. 114 kodeksu pracy (dział piąty, rozdział II kodeksu), pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Ograniczenie wysokości odszkodowania obciążającego pracownika w związku z taką szkodą wprowadza art….

Read More

Wina rozkładu pożycia małżeńskiego przy rozwodzie

Wina rozkładu pożycia małżeńskiego a obowiązek sądu ustalenia przyczyny rozpadu małżeństwa   Zgodnie z art. 57 § 1 k.r.o. sąd orzekając rozwód orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, co oznacza obowiązek sądu orzekania w tym przedmiocie z urzędu, chyba że oboje małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania o winie. Wskazany…

Read More

Skarga kasacyjna, a podważanie stanu faktycznego ustalonego przez sąd odwoławczy

Zasada swobodnej oceny dowodów Sąd dokonuje oceny materiału dowodowego zebranego w sprawie zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Zasadę tę wyraża art. 233. § 1 k.p.c., stanowiąc, że sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zwykle podważając stan faktyczny ustalony przez sąd pierwszej instancji, w apelacji zarzucamy…

Read More

Doradca tymczasowy w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie

  Przy wszczęciu lub w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia.   Ograniczona zdolność do czynności prawnych osoby, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczasowego, ma…

Read More

Kaucja przy najmie mieszkania

Charakter prawny kaucji przy najmie mieszkania Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (u.o.p.l.) stanowi, że zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w…

Read More

Prawo świadka do odmowy odpowiedzi na pytanie w postępowaniu karnym i wykroczeniowym

  Zgodnie z art. 183 § 1 kodeksu postępowania karnego, osoba będąca świadkiem przestępstwa może uchylić się od odpowiedzi na pytanie zadane przez organy procesowe, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić tą osobę lub osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jest to odrębna instytucja procesowa od przewidzianych w art 182 k.k….

Read More

Uszkodzenie rzeczy, zniszczenie rzeczy – opis przestępstwa

  Artykuł 288 kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną osoby, która cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku. Przestępstwo to ma charakter skutkowy, oraz powszechny – może zostać popełnione przez każdą osobę zdolną do ponoszenia odpowiedzialności karnej.   Zależnie od wartości powstałej szkody, czyn ten może być przestępstwem lub wykroczeniem.   Przedmiot ochrony przestępstwa…

Read More

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady

  Ustawodawca w art. 217 § 1 kodeksu karnego przewidział odpowiedzialność karną za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej człowieka. Istotą tej instytucji jest zagwarantowanie człowiekowi wolności od fizycznych oddziaływań na jego ciało.   Rodzaj zamiaru przy przestępstwie naruszenia nietykalności cielesnej Naruszenia nietykalności cielesnej polega na umyślności w postaci zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. (wyrok sądu Rejonowego w…

Read More