Powództwo o eksmisję osoby zakłócającej spokój

Możliwość wytoczenia powództwa przez lokatorów o eksmisję osoby naruszającej prządek domowy Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: u.o.p.l. ), jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub…

Read More

Odpowiedzialność za szkodę pomocnika, podżegacza i osoby która uzyskała korzyść z wyrządzonej szkody

Osoby odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną Zgodnie z treścią art. 422 k.c. za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Obok bezpośredniego sprawcy (sprawców) szkody i solidarnie z nimi…

Read More

Odroczenie wymagalności świadczenia a przedawnienie

Definicja przedawnienia roszczeń Kodeks cywilny przewiduje, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne (Art. 117 k.c.).   Odroczenie wymagalności…

Read More

Roszczenie prewencyjne – zapobieżenie szkodzie w stanie bezpośredniego zagrożenia

Istota instytucji roszczenia o zapobieżenie szkodzie w stanie bezpośredniego zagrożenia Kodeks cywilny w art. 439 ustanawia prawo osoby, której zagraża bezpośrednio szkoda, do złożenia żądania względem osoby powodującej sytuację zagrożenia, aby ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także ustanowiła odpowiednie zabezpieczenie. Artykuł ten ustanawia jeden z wypadków odpowiedzialności cywilnej,…

Read More

Domniemanie zasadności reklamacji konsumenta w przypadku bierności sprzedawcy

Istota i cel instytucji domniemania zasadności reklamacji konsumenta w przypadku bierności sprzedawcy Przepis art. 561 5 k.c. ustanawia regułę interpretacyjną o uznaniu żądania konsumenta w zakresie wymiany rzeczy, usunięcia wady oraz obniżenia ceny, gdy sprzedający nie odniesie się do niego w ciągu 14 dni. Celem takiego rozwiązania jest ochrona oczekiwań konsumenta, w tym jego zaufania…

Read More

Naruszenie tajemnicy korespondencji – opis przestępstwa i przykłady

  Naruszenie tajemnicy korespondencji – istota występku Art. 267. § 1. Kodeksu karnego penalizuje zachowanie polegające na uzyskiwaniu przez osobę dostępu do informacji dla niej nieprzeznaczonej. Takie zachowanie może polegać na otwarciu zamkniętego pisma, podłączeniu się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamaniu albo ominięciu elektronicznego, magnetycznego, informatycznego lub innego jej szczególnego zabezpieczenia. Dla realizacji znamion czynu…

Read More

Umowne prawo odstąpienia od umowy

  Istota umownego prawa odstąpienia od umowy Zgodnie z art. 395 k.c. można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy, które wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Umowne prawo odstąpienia od umowy uregulowane w art. 395 k.c. stanowi wyjątek od zasady pacta sunt servanda (zasady…

Read More

Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia zawierana z osobą trzecią

  Kodeks cywilny w Art. 392 przewiduje instytucję umowy z osobą trzecią o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia polegającej na tym, że jeżeli osoba trzecia zobowiązała się przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia.   Strony umowy…

Read More

Następcza niemożliwość świadczenia – wygaśnięcie zobowiązania

  Art. 475 § 1 kodeksu cywilnego stwierdza, że jeżeli świadczenie stało się niemożliwe skutkiem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie wygasa. Przewidziana w tym przepisie niemożliwość świadczenia skutkująca wygaśnięciem zobowiązania obejmuje sytuacje, gdy po powstaniu zobowiązania zaistnieje stan zupełnej, trwałej i obiektywnej niemożności zachowania się dłużnika w sposób wynikający z treści zobowiązania….

Read More

Przeszukanie przez Policję osoby i mieszkania. Zatrzymanie rzeczy.

  Art. 217 k.p.k. stwierdza, że rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub rzeczy podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu….

Read More