Prawo autorskie – wyłączenia ochrony

Wytwory intelektualne pozbawione ochrony prawa autorskiego Zgodnie z artykułem 4. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty; 2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; 3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne; 4) proste informacje prasowe. Przewidziane w tym artykule wyłączenia mają charakter „całkowity” w…

Read More

Zasiedzenie służebności przesyłu

Zasiedzenie służebności przesyłu Minimalistyczne uregulowanie przez ustawodawcę służebności przesyłu w trzech artykułach Kodeksu cywilnego ( 305 1 – 305 3), spowodowało potrzebę odwoływania się do przepisów o służebnościach gruntowych, stosowanych odpowiednio, w stosunku do służebności przesyłu, celem jej dookreślenia. Zasadę tą ustawodawca wyraźnie potwierdził w artykule 305 4 k.c. Stosownie do art. 292 k.c. w…

Read More

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu ustanawiana jest w celu stworzenia przedsiębiorcy korzystającemu z urządzeń, o jakich mowa w art. 49 § 1 k.c. trwałego tytułu do ich posadowienia na cudzych gruntach, co jest warunkiem wykonywania przez niego zadań i uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez dostarczanie odbiorcom wody i energii, albo świadczenie dla nich usług. Ustalenie tytułu do korzystania…

Read More

Odsetki kapitałowe, odsetki za opóźnienie – pojęcie i funkcja

Odsetki kapitałowe, odsetki za opóźnienie – pojęcie i funkcja Kodeks cywilny nie określa pojęcia odsetek. Najczęściej rozumie się przez nie wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy albo też innych zamiennych rzeczy ruchomych lub za obracanie własnymi pieniędzmi w cudzym interesie. Są to odsetki zwykłe (kapitałowe), mające charakter kredytowy. Od tego rodzaju odsetek należy odróżnić odsetki…

Read More

Nieświadomość bezprawności czynu zabronionego – kontratyp

Nieświadomość bezprawności czynu zabronionego – kontratyp Artykuł 30 Kodeksu Karnego ustanawia kontratyp wyłączający odpowiedzialność karną za czyn zabroniony, gdy sprawca dopuszcza się go w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności. Art. 30. [Nieświadomość bezprawności czynu zabronionego] Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować…

Read More

Aborcja za zgodą kobiety

Aborcja za zgodą kobiety Prawo do życia podlega ochronie prawnej, w tym również w fazie prenatalnej. Przerwanie ciąży z naruszeniem prawa, za zgodą kobiety, spenalizowane zostało przez ustawodawcę w artykule 152 Kodeksu karnego. Art. 152. [Aborcja za zgodą kobiety] § 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia…

Read More

Namowa i pomoc do samobójstwa

Namowa i pomoc do samobójstwa Art. 151. Kodeksu karnego penalizuje doprowadzenie człowieka do targnięcia się na własne życie. Czyn przestępny realizuje się poprzez namowę lub udzielenie pomocy. W doktrynie zwraca się uwagę, że nie każde pomocnictwo do popełnienia samobójstwa jest karalne na podstawie art. 151 k.k. Udzielając pomocy, sprawca czynu zabronionego określonego w tym przepisie…

Read More

Bezprawne pozbawienie wolności – definicja

Bezprawne pozbawienie wolności stypizowane jest w artykule 189 Kodeksu karnego. Art. 189. [Bezprawne pozbawienie wolności] § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2a. 18 Jeżeli…

Read More

Nadzwyczajna zmiana stosunków a wykonanie umowy

W artykule 357 1 Kodeks cywilny wprowadza zasadę, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet…

Read More

Umowa zlecenia a umowa o dzieło. Różnice i Przykłady.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło. Różnice i Przykłady. Umowa starannego działania a umowa rezultatu na gruncie różnic pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy…

Read More