Bezprawne pozbawienie wolności – definicja

Bezprawne pozbawienie wolności stypizowane jest w artykule 189 Kodeksu karnego. Art. 189. [Bezprawne pozbawienie wolności] § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2a. 18 Jeżeli…

Read More

Nadzwyczajna zmiana stosunków a wykonanie umowy

W artykule 357 1 Kodeks cywilny wprowadza zasadę, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet…

Read More

Umowa zlecenia a umowa o dzieło. Różnice i Przykłady.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło. Różnice i Przykłady. Umowa starannego działania a umowa rezultatu na gruncie różnic pomiędzy umową zlecenia i umową o dzieło. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy…

Read More

Należyta staranność dłużnika a zawodowy charakter jego działalności

Należyta staranność dłużnika a zawodowy charakter jego działalności. Zgodnie z Art. 355 kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, natomiast należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Przepis ten stwarza konieczność stworzenia obiektywnego wzorca postępowania dłużnika w zależności…

Read More

Odstąpienie kupującego od umowy komisu a podatek akcyzowy

Odstąpienie kupującego od umowy komisu a podatek akcyzowy. Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Akcyza (podatek akcyzowy) – to podatek pośredni nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne – tzw. wyroby akcyzowe…

Read More

Kazus – prawo cywilne – odpowiedzialność in solidum

Kazus Odpowiedzialność in solidum Stan faktyczny: Pozwana Zofia J. zakupiła na giełdzie motoryzacyjnej samochód marki „Fiat” i oddała go pozwanemu Andrzejowi M. do komisowej sprzedaży. Ten następnie sprzedał go Spółce X. Okazało się później, że wskazany samochód pochodził z kradzieży i został Spółce X odebrany i przekazany firmie ubezpieczeniowej. Spółka X wytoczyła powództwo przeciwko Zofii…

Read More

Kazus z postępowania cywilnego: Zwrot kosztów procesu przy współuczestnictwie formalnym po stronie powodów

Kazus z postępowania cywilnego: Zwrot kosztów procesu przy współuczestnictwie formalnym po stronie powodów Stan faktyczny: W postępowaniu cywilnym występuje dwoje powodów. Zachodzi pomiędzy nimi współuczestnictwo formalne. Pozwanego reprezentuje profesjonalny pełnomocnik. Jakie będą zasady zwrotu kosztów procesowych przez powodów, w przypadku wyroku sądu korzystnego dla pozwanego? Czy każdy z powodów będzie musiał zwrócić koszty indywidualnie, czy…

Read More