Naruszenie wizerunku – ochrona wizerunku i zasady jego rozpowszechniania

Ochrona wizerunku – źródła prawne W Polsce ochrona interesów portretowanego związanych z wizerunkiem i z jego funkcjonowaniem w obrocie cywilnoprawnym regulowana jest w wielu aktach prawnych. Podstawowe znaczenie ma Kodeks cywilny, który zalicza wizerunek do dóbr osobistych. Ochrona kodeksowa nie wyłącza jednakże ochrony cywilnoprawnej przewidzianej w innych przepisach, czyli przede wszystkim art. 81–83 Prawa autorskiego,…

Read More

Przedłużenie gwarancji przy wymianie rzeczy

  Stosownie do art. 581 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli osoba, która zakupiła towar wadliwy na podstawie uprawnień przewidzianych w udzielonej gwarancji, uzyskała od gwaranta wymianę rzeczy wadliwej na rzecz nową, wolną od wad, albo gdy gwarant dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją – termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od…

Read More

Ograniczenie odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – ograniczona do wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika Stosownie do art. 114 kodeksu pracy (dział piąty, rozdział II kodeksu), pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Ograniczenie wysokości odszkodowania obciążającego pracownika w związku z taką szkodą wprowadza art….

Read More

Wina rozkładu pożycia małżeńskiego przy rozwodzie

Wina rozkładu pożycia małżeńskiego a obowiązek sądu ustalenia przyczyny rozpadu małżeństwa   Zgodnie z art. 57 § 1 k.r.o. sąd orzekając rozwód orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, co oznacza obowiązek sądu orzekania w tym przedmiocie z urzędu, chyba że oboje małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania o winie. Wskazany…

Read More