Obowiązki lekarza (pogotowia ratunkowego) w stanach zagrożenia życia pacjenta

  Świadczeniach opieki zdrowotnej należne w stanach nagłych Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  przewiduje, że w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane choremu niezwłocznie, zarówno przez jednostki publiczne, jak i prywatne . Dotyczy to zakresu leczenia szpitalnego, jak i ambulatoryjnego. Świadczeń tych chory może domagać się nie tylko w sytuacjach…

Read More

Procedura Niebieskie Karty

Wszystkie działania podjęte w ramach procedury Niebieskie Karty są dokumentowane.
W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa sporządzone dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w ramach postępowania karnego.

Read More

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w sytuacji rozłąki rodziców (separacja faktyczna, konkubinat)

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 107 stanowi, że w sytuacji gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd nie jest przy tym zobligowany do orzekania w przedmiocie władzy rodzicielskiej w każdym przypadku pozostawania rodziców…

Read More

Odpowiedzialność karna lekarza za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo

  Dobrem chronionym przepisami art. 155 k.k. i art. 160 § 1-3 k.k. jest życie i zdrowie człowieka. Relacja prawna jaka zachodzi między lekarzem i pacjentem jest typowa dla zaistnienia warunków odpowiedzialności karnej gwaranta jako podmiotu zobowiązanego do podejmowania zachowań skierowanych przeciwko skutkowi. Podstawową powinnością prawną gwaranta jest, nawiązując do treści art. 9 § 2…

Read More

Narażenie na niebezpieczeństwo – definicja przestępstwa

Narażenie na niebezpieczeństwo – definicja przestępstwa Kodeks karny a artykule 160 chroni życie i zdrowie człowieka również na etapie poprzedzającym naruszenie tych dóbr. Przepis ten opisuje przestępstwa skutkowe, do przyjęcia odpowiedzialności konieczne jest tu zatem zaistnienie skutku w postaci obiektywnie istniejącego potencjału niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Narażenie na niebezpieczeństwo ma mieć…

Read More

Zakłócanie spokoju – definicja i przykłady

Zakłócanie spokoju – definicja i przykłady Artykuł 51 kodeksu wykroczeń penalizuje zachowania polegające na zakłócaniu spokoju, jak też porządku publicznego, spoczynku nocnego, oraz wywoływaniu zgorszenia w miejscu publicznym. Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia…

Read More

Rażące naruszenie prawa jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.

Rażące naruszenie prawa jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Artykuł 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa określa się jako oczywiste naruszenie przepisu prawa, a przy tym takie, które koliduje z zasadą praworządnego działania organów…

Read More