Naruszenie dóbr osobistych w internecie – uzyskanie danych osobowych naruszyciela

  System prawny nie dopuszcza, aby osoby znieważające lub naruszające dobra osobiste innych mogły pozostać anonimowe i bezkarne tylko z uwagi na to, że zniewag dopuszczają się za pośrednictwem Internetu. Odpowiedzialność za słowa ma przede wszystkim charakter uniwersalny i istnieje niezależnie od tego, czy znieważający czyni to w sposób bezpośredni (np. w ustnej rozmowie), czy…

Read More

Przejęcie długu

  Przejęcie długu – istota instytucji Kodeks cywilny w Art. 519 wprowadza instytucję przejęcia długu. Polega ona na tym, że osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. Przejęcie długu może nastąpić: 1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;…

Read More

Zatrzymanie osoby podejrzanej i oskarżonego przez Policję – prawa i obowiązki zatrzymanego

  Prawo policji do zatrzymania osoby podejrzanej Art. 244 k.p.k. przewiduje prawo policji do zatrzymania osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w…

Read More

Zatrzymanie obywatelskie sprawcy przestępstwa (tzw. ujęcie obywatelskie)

  Kodeks postępowania karnego wprowadza w art. 243 zasadę, według której każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.   Pościg w ramach zatrzymania obywatelskiego…

Read More

Stalking: uporczywe nękanie – opis przestępstwa

Istota przestępstwa stalkingu Zmiana w Kodeksie karnym wprowadzona w 2011 r. dodała art. 190a penalizujący czyn uporczywego nękania, czyli tzw. „stalking”. Stanowi on, że kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej…

Read More

Obowiązki lekarza (pogotowia ratunkowego) w stanach zagrożenia życia pacjenta

  Świadczeniach opieki zdrowotnej należne w stanach nagłych Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  przewiduje, że w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane choremu niezwłocznie, zarówno przez jednostki publiczne, jak i prywatne . Dotyczy to zakresu leczenia szpitalnego, jak i ambulatoryjnego. Świadczeń tych chory może domagać się nie tylko w sytuacjach…

Read More

Procedura Niebieskie Karty

Wszystkie działania podjęte w ramach procedury Niebieskie Karty są dokumentowane.
W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa sporządzone dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w ramach postępowania karnego.

Read More