Naruszenie wizerunku – ochrona wizerunku i zasady jego rozpowszechniania

Ochrona wizerunku – źródła prawne W Polsce ochrona interesów portretowanego związanych z wizerunkiem i z jego funkcjonowaniem w obrocie cywilnoprawnym regulowana jest w wielu aktach prawnych. Podstawowe znaczenie ma Kodeks cywilny, który zalicza wizerunek do dóbr osobistych. Ochrona kodeksowa nie wyłącza jednakże ochrony cywilnoprawnej przewidzianej w innych przepisach, czyli przede wszystkim art. 81–83 Prawa autorskiego,…

Read More

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania jest możliwe tylko wtedy, gdy koniunkcyjnie występują ściśle określone okoliczności, przewidziane w Art. 66. § 1 kodeksu karnego. Warunkują one uznanie niecelowości kontynuowania postępowania karnego. Zatem sąd ma prawo (a nie obowiązek) warunkowo umorzyć postępowanie, w wypadku łącznego spełnienia wszystkich przewidzianych przez ustawę przesłanek, tj. wówczas, kiedy: 1) wina…

Read More

Zmiana kategorii wojskowej E lub D na A

Wyłączna właściwość komisji lekarskich w sprawie nadawania kategorii wojskowej Orzekanie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) w sprawie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej ustalonej ostatecznym orzeczeniem powiatowej komisji lekarskiej mieści się w zakresie kompetencji właściwych powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz właściwych wojskowych komisji lekarskich. Orzekanie to nie należy w szczególności do zakresu właściwości…

Read More