Mobbing w pracy

  Definicja mobbingu Mobbing oznacza wrogie i nieetyczne działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Zachowania mobbera muszą być więc naganne,…

Read More

Stalking: uporczywe nękanie – opis przestępstwa

Istota przestępstwa stalkingu Zmiana w Kodeksie karnym wprowadzona w 2011 r. dodała art. 190a penalizujący czyn uporczywego nękania, czyli tzw. „stalking”. Stanowi on, że kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej…

Read More

Prawo najemcy mieszkania do żądania obniżenia czynszu za czas trwania wad

  Kodeks cywilny w Art. 664 § 1 przewiduje uprawnienie najemcy mieszkania (jak też lokalu użytkowego i innych rzeczy, mogących stanowić przedmiot najmu) do żądania odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad, które ograniczają jego przydatność do umówionego użytku. Artykuł ten ustanawia jedynie uprawnienia dla najemcy, nie stanowi zaś automatycznie ani o wypowiedzeniu umowy, ani…

Read More

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela – skarga na nauczyciela

Obowiązki nauczyciela Obowiązki nauczyciela zdefiniowane są w Art.  6. Karty nauczyciela. Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążyć do…

Read More

Obowiązki lekarza (pogotowia ratunkowego) w stanach zagrożenia życia pacjenta

Świadczeniach opieki zdrowotnej należne w stanach nagłych Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  przewiduje, że w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane choremu niezwłocznie, zarówno przez jednostki publiczne, jak i prywatne . Dotyczy to zakresu leczenia szpitalnego, jak i ambulatoryjnego. Świadczeń tych chory może domagać się nie tylko w sytuacjach nagłych…

Read More

Procedura Niebieskie Karty

Cele Procedury Niebieskie Karty Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura Niebieskie Karty obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w…

Read More

Renta rodzinna – prawo małżonki rozwiedzionej, wdowy, dzieci i innych krewnych do świadczeń

Istota renty rodzinnej Renta rodzinna jest świadczeniem ubezpieczeniowym, o charakterze majątkowym i alimentacyjnym. Prawo do niej powstaje w razie ziszczenia się ryzyka ubezpieczeniowego w postaci utraty żywiciela rodziny, który przed śmiercią miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Celem tego…

Read More

Rozwód a alimenty dla byłej żony (lub męża) w przypadku niedostatku lub pogorszenia sytuacji finansowej

Rozwód a alimenty dla byłej żony (lub męża) w przypadku niedostatku lub pogorszenia sytuacji finansowej Artykuł 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) w § 1 stanowi, że małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie…

Read More

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w sytuacji rozłąki rodziców (separacja faktyczna, konkubinat)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w sytuacji rozłąki rodziców (separacji faktyczna, konkubinat) Kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 107 stanowi, że w sytuacji gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd nie jest przy tym zobligowany do orzekania…

Read More

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej jest dalej idąca ingerencją przez sąd w strukturę rodziny niż ograniczenie władzy rodzicielskiej i jako takie, zastosowanie znajduje w sytuacjach najdalej zagrażających dobru dziecka. Sytuacje te wymienia artykuł 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), a polegają one na niemożności wykonywana władzy rodzicielskiej przez rodzica z powodu trwałej przeszkody,…

Read More