Kara łączna – definicja i wymiar

Nowych regulacji w zakresie kary łącznej nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dacie 01 lipca 2015 r.

Read More

Groźba karalna – opis i przykłady

Groźba karalna może być wyrażona za pomocą wszystkich środków, mogących przekazać do świadomości odbiorcy jej treść. Zapowiedź popełnienia przestępstwa może więc być dokonana ustnie, na piśmie, ale także za pomocą gestu czy też innego zachowania (np. wyjęcia niebezpiecznego narzędzia i pokazania, jaki zostanie zrobiony z niego użytek, przystawianie noża do gardła, zbliżanie się z otwartym ogniem do przedmiotów łatwopalnych)

Read More

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania jest możliwe tylko wtedy, gdy koniunkcyjnie występują ściśle określone okoliczności, przewidziane w Art. 66. § 1 kodeksu karnego. Warunkują one uznanie niecelowości kontynuowania postępowania karnego. Zatem sąd ma prawo (a nie obowiązek) warunkowo umorzyć postępowanie, w wypadku łącznego spełnienia wszystkich przewidzianych przez ustawę przesłanek, tj. wówczas, kiedy: 1) wina…

Read More

Prawo świadka do odmowy odpowiedzi na pytanie w postępowaniu karnym i wykroczeniowym

  Zgodnie z art. 183 § 1 kodeksu postępowania karnego, osoba będąca świadkiem przestępstwa może uchylić się od odpowiedzi na pytanie zadane przez organy procesowe, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić tą osobę lub osobę dla niej najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jest to odrębna instytucja procesowa od przewidzianych w art 182 k.k….

Read More

Uszkodzenie rzeczy, zniszczenie rzeczy – opis przestępstwa

  Artykuł 288 kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną osoby, która cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku. Przestępstwo to ma charakter skutkowy, oraz powszechny – może zostać popełnione przez każdą osobę zdolną do ponoszenia odpowiedzialności karnej.   Zależnie od wartości powstałej szkody, czyn ten może być przestępstwem lub wykroczeniem.   Przedmiot ochrony przestępstwa…

Read More

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady

  Ustawodawca w art. 217 § 1 kodeksu karnego przewidział odpowiedzialność karną za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej człowieka. Istotą tej instytucji jest zagwarantowanie człowiekowi wolności od fizycznych oddziaływań na jego ciało.   Rodzaj zamiaru przy przestępstwie naruszenia nietykalności cielesnej Naruszenia nietykalności cielesnej polega na umyślności w postaci zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. (wyrok sądu Rejonowego w…

Read More

Naruszenie tajemnicy korespondencji – opis przestępstwa i przykłady

  Naruszenie tajemnicy korespondencji – istota występku Art. 267. § 1. Kodeksu karnego penalizuje zachowanie polegające na uzyskiwaniu przez osobę dostępu do informacji dla niej nieprzeznaczonej. Takie zachowanie może polegać na otwarciu zamkniętego pisma, podłączeniu się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamaniu albo ominięciu elektronicznego, magnetycznego, informatycznego lub innego jej szczególnego zabezpieczenia. Dla realizacji znamion czynu…

Read More

Przeszukanie przez Policję osoby i mieszkania. Zatrzymanie rzeczy.

  Art. 217 k.p.k. stwierdza, że rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub rzeczy podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu….

Read More