Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej

Nie każde naruszenie porządku prawnego wymaga zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ale tylko zachowanie rażące, to jest zawierające znaczny ładunek jego pejoratywności, więc takie, które jest nacechowane jaskrawością, czy uporczywością oraz dużym nasileniem złej woli sprawcy.

Read More

Kara łączna – definicja i wymiar

Nowych regulacji w zakresie kary łącznej nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dacie 01 lipca 2015 r.

Read More

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zestawienie treści przepisów art. 42 § 1 k.k. i art. 42 § 2 k.k. niewątpliwie prowadzi do wniosku, iż zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy osoby, która uczestniczyła w ruchu i która dopuściła się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwa w komunikacji, a nie tylko do prowadzącego pojazd mechaniczny

Read More