Uszkodzenie rzeczy, zniszczenie rzeczy – opis przestępstwa

  Artykuł 288 kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialność karną osoby, która cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku. Przestępstwo to ma charakter skutkowy, oraz powszechny – może zostać popełnione przez każdą osobę zdolną do ponoszenia odpowiedzialności karnej.   Zależnie od wartości powstałej szkody, czyn ten może być przestępstwem lub wykroczeniem.   Przedmiot ochrony przestępstwa…

Read More

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady

  Ustawodawca w art. 217 § 1 kodeksu karnego przewidział odpowiedzialność karną za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej człowieka. Istotą tej instytucji jest zagwarantowanie człowiekowi wolności od fizycznych oddziaływań na jego ciało.   Rodzaj zamiaru przy przestępstwie naruszenia nietykalności cielesnej Naruszenia nietykalności cielesnej polega na umyślności w postaci zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. (wyrok sądu Rejonowego w…

Read More

Przeszukanie przez Policję osoby i mieszkania. Zatrzymanie rzeczy.

    Art. 217 k.p.k. stwierdza, że rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub rzeczy podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – także na żądanie Policji lub innego uprawnionego…

Read More

Zatrzymanie osoby podejrzanej i oskarżonego przez Policję – prawa i obowiązki zatrzymanego

  Prawo policji do zatrzymania osoby podejrzanej Art. 244 k.p.k. przewiduje prawo policji do zatrzymania osoby podejrzanej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w…

Read More

Zatrzymanie obywatelskie sprawcy przestępstwa (tzw. ujęcie obywatelskie)

  Kodeks postępowania karnego wprowadza w art. 243 zasadę, według której każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.   Pościg w ramach zatrzymania obywatelskiego…

Read More

Stalking: uporczywe nękanie – opis przestępstwa

Istota przestępstwa stalkingu Zmiana w Kodeksie karnym wprowadzona w 2011 r. dodała art. 190a penalizujący czyn uporczywego nękania, czyli tzw. „stalking”. Stanowi on, że kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej…

Read More

Procedura Niebieskie Karty

Wszystkie działania podjęte w ramach procedury Niebieskie Karty są dokumentowane.
W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa sporządzone dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w ramach postępowania karnego.

Read More

Odpowiedzialność karna lekarza za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo

  Dobrem chronionym przepisami art. 155 k.k. i art. 160 § 1-3 k.k. jest życie i zdrowie człowieka. Relacja prawna jaka zachodzi między lekarzem i pacjentem jest typowa dla zaistnienia warunków odpowiedzialności karnej gwaranta jako podmiotu zobowiązanego do podejmowania zachowań skierowanych przeciwko skutkowi. Podstawową powinnością prawną gwaranta jest, nawiązując do treści art. 9 § 2…

Read More

Narażenie na niebezpieczeństwo – definicja przestępstwa

Narażenie na niebezpieczeństwo – definicja przestępstwa Kodeks karny a artykule 160 chroni życie i zdrowie człowieka również na etapie poprzedzającym naruszenie tych dóbr. Przepis ten opisuje przestępstwa skutkowe, do przyjęcia odpowiedzialności konieczne jest tu zatem zaistnienie skutku w postaci obiektywnie istniejącego potencjału niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Narażenie na niebezpieczeństwo ma mieć…

Read More

Zakłócanie spokoju – definicja i przykłady

Zakłócanie spokoju – definicja i przykłady Artykuł 51 kodeksu wykroczeń penalizuje zachowania polegające na zakłócaniu spokoju, jak też porządku publicznego, spoczynku nocnego, oraz wywoływaniu zgorszenia w miejscu publicznym. Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia…

Read More