Przejdź do treści
zadatek odstąpienie od umowy

Zadatek – skutki zastrzeżenia umownego

Jeżeli natomiast poniosła szkodę, której zadatek nie rekompensuje, przysługuje jej prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w art. 471 k.c., a należne odszkodowanie nie jest ograniczone do wartości zadatku lub jego podwójnej wysokości

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania,

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania

W wypadku nienależytego wykonania zobowiązania w majątku wierzyciela powstaje szkoda tylko wówczas, gdy wartość tego majątku po nienależytym wykonaniu umowy jest mniejsza niż wartość ta ustalona przy założeniu, że umowa zostałaby wykonana należycie.

kaucja przy najmie mieszkania , kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania,

Kaucja przy najmie mieszkania

Obowiązek zwaloryzowania kaucji jest oczywistą konsekwencją tego, że stosunek najmu trwa przez pewien okres czasu, niejednokrotnie przez wiele lat, w ciągu których może dojść do zmiany siły nabywczej pieniądza.

roszczenie prewencyjne, roszczenie o zapobieżenie szkodzie

Roszczenie prewencyjne – zapobieżenie szkodzie w stanie bezpośredniego zagrożenia

Roszczenie prewencyjne ma na celu przeciwdziałanie szkodzie. W ramach tego roszczenia nie można zatem dochodzić naprawienia szkody, a jedynie zmierzać – jak to przewiduje art. 439 k.c. – do tego, ażeby strona pozwana przedsięwzięła niezbędne środki do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a także by dała ewentualnie również odpowiednie zabezpieczenie

Call Now ButtonUmówienie spotkania 9:00-19:00