Przejdź do treści
separacja

Separacja a rozwód

W wyroku orzekającym separację sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

rozwód

Rozwód – zasady i procedura

O nieuwzględnieniu odmowy zgody na rozwód małżonka niewinnego, a tym samym o naruszeniu zasad współżycia społecznego można mówić wówczas, gdy jej skutkiem będzie trwanie „martwego” małżeństwa, co należy uznać za społecznie niepożądane.

dowody w sprawie o rozwód

Dowody w sprawie o rozwód

W sądach okręgowych działają opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów (OZSS), których zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

sposób korzystania z mieszkania po rozwodzie

Rozwód a sposób korzystania z mieszkania przez byłych małżonków

Orzeczenie przy rozwodzie o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków nie stanowi tzw. zarzutu hamującego żądanie wydania nieruchomości, ponieważ tym sposobem rozwiedziony małżonek nie uzyskuje uprawnienia do lokalu a jedynie możliwość tymczasowego w nim zamieszkiwania.

podział majątku wspólnego

Podział majątku po rozwodzie

Sąd rozstrzyga o przynależności poszczególnych przedmiotów do dorobku, do oddzielnych mas majątkowych, o tym jakie wydatki i nakłady z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego – i odwrotnie – podlegają zwrotowi, o roszczeniach z tytułu posiadania rzeczy, pobranych pożytkach, długach i wierzytelnościach.

wina przy rozwodzie

Wina przy rozwodzie

Nie każde naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka lecz tylko te, które miało wpływ na spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego.

Umówienie spotkania 9:00-19:00