Przejdź do treści
Adwokat Kraków » Blog prawny » Prawo cywilne

Odszkodowanie od szpitala – błąd medyczny

 

Odszkodowanie od szpitala za błąd medyczny może być dochodzone poprzez wniosek do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych o wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia. Stanowi to alternatywny względem postępowania przed sądem cywilnym sposób dochodzenia tychże roszczeń.

 

Odszkodowanie od szpitala – procedowanie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych to organy, które umożliwiają dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu (w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej). Komisje orzekają o wystąpieniu takiego zdarzenia. Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala.

Zdarzenie medyczne oznacza tu:

 • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 • uszkodzenie ciała
 • rozstrój zdrowia 
 • śmierci pacjenta

będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

(art. 67a 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 

W postępowaniu wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez podmiot składający wniosek oraz kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, oraz ubezpieczyciela (art. 67i ust. 5 upp).

W zakresie nieuregulowanym przepisami art. 67a–67m prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, do postępowania przed wojewódzką komisją stosuje się odpowiednio przepisy art. 50, 51, 531, 102, 131, 133–143, 150, 156, 157–158, 162, 164–172, 173–174, art. 180 § 1 pkt 1 i 3, art. 181 pkt 2, art. 206 § 1, art. 207 § 1, art. 210–213, 216, 217, 224, 225, 227–237, 240–242, 244–257, 258–273, 277, 280–289, 299–300, 316, 350, 353, 4245 i 4248–42412 Kodeksu postępowania cywilnego (art. 67o upp).

 

Treść wniosku o odszkodowanie od szpitala

Treść wniosku o odszkodowanie od szpitala lub zadośćuczynienie składanego do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych powinna zawierać:

 • dane pacjenta:
  a) imię i nazwisko,
  b) datę urodzenia,
  c) numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli posiada;
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego, jeżeli dotyczy;
 • adres do doręczeń;
 • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:
  a) firmę,
  b) adres siedziby oraz adres szpitala, jeżeli dotyczy;
 • uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
  wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyższą niż maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, która w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, wynosi 1 200 000 zł, z tym że w przypadku:
  * zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł,
  * śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł (w odniesieniu do jednego pacjenta).
 • dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku;
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku w wysokości 200 zł.

 

Natomiast w przypadku, gdy odszkodowanie od szpitala dochodzone jest, z uwagi na śmierć pacjenta, przez spadkobierców, wskazać należy także:

 • imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców;
 • wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

(tak: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Odszkodowanie od szpitala a termin do złożenia wniosku

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące ww. skutkami. W przypadku śmierci pacjenta, termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego.

 

Stanowisko szpitala i ubezpieczyciela

Kompletny i należycie opłacony wniosek wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych przekazuje niezwłocznie kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek, oraz ubezpieczycielowi. Kierownik tego podmiotu i ubezpieczyciel przedstawiają stanowisko w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dowodami na poparcie swojego stanowiska. Nieprzedstawienie stanowiska jest równoznaczne z akceptacją wniosku w zakresie dotyczącym okoliczności w nim wskazanych oraz proponowanej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia (art. 67d ust. 1 upp).

 

Szpital – definicja pojęcia

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w art. 2 pkt 11 definiuje szpital jako zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Z kolei pkt 11 wspomnianego artykuł jako świadczenie szpitalne traktuje wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;

 

Orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i jego skutki

Wojewódzka komisja po naradzie wydaje, w założeniu nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, w formie pisemnej, orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem (Art. 67j ust 1 upp).

W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem podmiotowi składającemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi przysługuje prawo złożenia do wojewódzkiej komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 67j ust. 7 upp). Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wojewódzka komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W rozpatrywaniu tego wniosku nie może uczestniczyć członek składu orzekającego, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

 

Ubezpieczyciel (ewentualnie podmiot leczniczy prowadzący szpital, w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w szpitalu, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, albo niezawarcia umowy), za pośrednictwem wojewódzkiej komisji, w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o bezskutecznym upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (lub dnia doręczenia orzeczenia wydanego w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) – przedstawia podmiotowi składającemu wniosek propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia. Propozycja nie może być wyższa niż maksymalna wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia określona w art. 67 ust 7 upp.

Wraz z oświadczeniem o przyjęciu propozycji ubezpieczyciela podmiot składający wniosek składa oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku (Art. 67k ust 6 upp).  W takim wypadku propozycja odszkodowania i zadośćuczynienia przedstawiona przez ubezpieczyciela stanowi tytuł wykonawczy. Przepisy działu II tytułu I części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego (Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności) stosuje się.

 

Podmiot składający wniosek, podmiot leczniczy prowadzący szpital oraz ubezpieczyciel mogą, w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia wydanego w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub bezskutecznego upływu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji. Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed wojewódzką komisją (art. 67m ust 1 upp).

 

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych a postępowanie przed sądem cywilnym

Postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie (art. 67b ust 2 pkt 2 upp).

Postępowanie przed komisją zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo.

 

Złożenie wniosku, w wyniku którego wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wydała orzeczenie o zdarzeniu medycznym, przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach Kodeksu cywilnego wynikający ze zdarzeń objętych wnioskiem (art. 67c  1 ust. 3 upp).

Przedstawienie przez ubezpieczyciela podmiotowi składającemu wniosek propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia lub wypłata przez niego odszkodowania lub zadośćuczynienia, nie oznacza uznania roszczenia dla celów jego dochodzenia w postępowaniu cywilnym.

 

Odszkodowanie od szpitala a maksymalna wysokość świadczenia

Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku:

 • zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł;
 • śmierci pacjenta – wynosi 300 000 zł.

 

Likwidacja Wojewódzkich Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2024 r. likwiduje się wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, dotyczący zdarzenia medycznego mającego miejsce przed dniem wejścia w życie wskazanej ustawy może być złożony do komisji na zasadach dotychczasowych, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Postępowania przed komisjami niezakończone do dnia 30 czerwca 2024 r., przejmuje do prowadzenia Rzecznik Praw Pacjenta.

 

 

Kliknij gwiazdkę, aby dokonać oceny!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 5

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.

Jeżeli post okazał się przydatny …

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Umówienie spotkania 9:00-19:00