Przejdź do treści
Adwokat Kraków

Prawo rodzinne

separacja

Separacja a rozwód

W wyroku orzekającym separację sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

rozwód

Rozwód – zasady i procedura

O nieuwzględnieniu odmowy zgody na rozwód małżonka niewinnego, a tym samym o naruszeniu zasad współżycia społecznego można mówić wówczas, gdy jej skutkiem będzie trwanie „martwego” małżeństwa, co należy uznać za społecznie niepożądane.

dowody w sprawie o rozwód

Dowody w sprawie o rozwód

W sądach okręgowych działają opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów (OZSS), których zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

kontakty z dzieckiem Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Nie ma nadużycia władzy rodzicielskiej ojca, gdy ten, kierując się uczuciem dziecka, odmawia zgody na przysposobienie dziecka przez obecnego męża matki dziecka, choćby nawet dziecko było w nowej rodzinie wychowywane należycie i było do swego ojczyma przywiązane

kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem – zasady ustalania i zmiany

Przepisy o prawie i obowiązku utrzymywania kontaktów z rodziców z dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów dziecka z rodzeństwem, dziadkami, powinowatymi w linii prostej, a także innymi osobami, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Umówienie spotkania 9:00-19:00