Przejdź do treści
Adwokat Kraków » Prawo cywilne » Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań

Domniemanie zasadności reklamacji konsumenta, odpowiedź na reklamacje towaru w formie emaila; reklamacja towaru

Reklamacja towaru a brak odpowiedzi sprzedawcy

Brak odpowiedzi na zgłoszone przez kupującego żądanie względem sprzedawcy stwarza fikcję jego uznania i tak jak przy uznaniu roszczenia, oznacza przyznanie przez sprzedającego okoliczności niezgodności towaru z ustawą oraz zgodę co do treści żądania, a więc sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową, jeżeli został on przez uprawnionego określony w treści żądania.

solidarność dłużników

Solidarność dłużników

Wymóg niepogarszania położenia prawnego współdłużników dotyczy zarówno ich sytuacji wobec wierzyciela, jak i pozostałych dłużników w stosunkach regresowych pomiędzy nimi.

umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia, zgoda wierzyciela

Zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią

Umowa o zwolnienie dłużnika ma charakter zobowiązujący. Rodzi ona po stronie osoby trzeciej obowiązek doprowadzenia do rezultatu w postaci powstrzymania się wierzyciela przed dochodzeniem od dłużnika świadczenia

podział quoad usum

Quoad usum – podział nieruchomości do korzystania

Prawa i obowiązki wynikające z umowy określającej sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli są prawami majątkowymi nie związanymi ściśle z osobą współwłaściciela, lecz z udziałem w rzeczy, przez co nie gasną z chwilą śmierci współwłaściciela.

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania,

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania

W wypadku nienależytego wykonania zobowiązania w majątku wierzyciela powstaje szkoda tylko wówczas, gdy wartość tego majątku po nienależytym wykonaniu umowy jest mniejsza niż wartość ta ustalona przy założeniu, że umowa zostałaby wykonana należycie.

odwołanie darowizny przyczyny

Odwołanie darowizny

Znamion rażącej niewdzięczności nie wyczerpują nawet drobne czyny umyślne, jeżeli nie wykraczają one poza zwykłe konflikty życiowe i rodzinne w określonym środowisku.

sądowe zapobiegnięcie szkodzie, roszczenie prewencyjne

Roszczenie prewencyjne – zapobiegnięcie szkodzie

Roszczenie prewencyjne ma na celu przeciwdziałanie szkodzie. W ramach tego roszczenia nie można zatem dochodzić naprawienia szkody, a jedynie zmierzać – jak to przewiduje art. 439 k.c. – do tego, ażeby strona pozwana przedsięwzięła niezbędne środki do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a także by dała ewentualnie również odpowiednie zabezpieczenie

Umówienie spotkania 9:00-19:00