Cennik

Wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest indywidualnie, w zależności od charakteru i skomplikowania sprawy, oraz rodzaju posiadanych dowodów, które wymagają czasochłonnego opracowania.

 

Minimalne wynagrodzenie adwokata, w stosunku do rodzaju sprawy, ustalone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Ponadto na wysokość wynagrodzenia wpływa ograniczona ilość spraw, które adwokat może jednocześnie przyjąć, celem zapewnienia każdemu klientowi należytej ilości czasu.

 

Przykładowe ceny usług adwokackich:

 • Porada prawna w kancelarii (1 godz. spędzona w kancelarii) – 250 zł  (każde kolejne 30 min – 50 zł)
 • Sporządzenie pisma – (w zależności od skomplikowania i objętości) – od 450 zł (wynagrodzenie za sporządzenie pisma pobierane jest zawsze z góry)
 • Analiza szans powodzenia sprawy wymagająca zapoznania się adwokata ze znaczną objętością dokumentów – od 400

 

Sprawy sądowe (reprezentacja przed sądem w danej instancji, pisma procesowe) :

 • Sprawa o rozwód (bez orzekania o winie lub kwestii władzy rodzicielskiej / kontaktów z dzieckiem) – od 1800 zł
 • Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie – od 2500 zł
 • Sprawa o ochronę dóbr osobistych  – od 2000 zł
 • Stawki spraw, których przedmiotem jest kwota pieniężna lub rzecz wymierna finansowo (do wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%):
  1) do 5000 zł – 1500 zł 
  2) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł 
  3) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł 
  4) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł  
  5) powyżej 200 000 zł – 10 800 zł
 • Obrona w sprawie karnej (postępowanie przygotowawcze) – od 1500 zł
 • Obrona w sprawie karnej (etap sądowy) – od 1800 zł 
 • Stawki przy apelacji:
  1) przed sądem okręgowym – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 75%,
  2) przed sądem apelacyjnym – 75% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 100%

 

Reprezentacja przed organami administracji:

 • w I instancji – od 1600
 • w II instancji – 50% stawki za pierwszą instancję, a jeżeli w pierwszej instancji adwokat nie prowadził sprawy – 75%

 

Ponadto koszt obecności adwokata na jednym posiedzeniu sądu (poza pierwszym) wynosi każdorazowo 200 zł brutto (co ma związek z faktem, że ilości posiedzeń sądu wyznaczonych na rozprawę oraz czasu rozstrzygnięcia sprawy nie można z góry określić nawet w typowych sprawach).  

 

Substytucja w sądach krakowskich (zastępstwo pełnione na rzecz adwokatów i radców  prawnych):

 • stawka zwyczajowa – 450 zł brutto za posiedzenie + 17 zł (opłata skarbowa)

 

W ramach wynagrodzenia w sprawie będącej przedmiotem umowy Klient ma prawo bez dodatkowych opłat do odbycia łącznie 5 godzin konsultacji telefonicznych oraz 4 spotkań w kancelarii dotyczących umówionej sprawy.

W przypadku niektórych spraw cywilnych o zapłatę kwoty pieniężnej (odszkodowanie, zadośćuczynienie itp.), może istnieć opcja uiszczenia wynagrodzenia w formie tzw. premii za sukces. Polega ona na tym, że Kancelaria otrzymuje 70% wynagrodzenia za prowadzenie sprawy przy zawarciu umowy, a resztę tylko wtedy, gdy sprawa zakończy się korzystnie dla Klienta.

Możliwe jest również rozłożenie honorarium adwokackiego na raty (po uiszczeniu pierwszej wpłaty przy podpisaniu umowy o świadczenie usług).

 

W przypadku współpracy z kancelariami adwokackimi/radcowskimi polegającej na zleceniu wykonania określonych czynności (analiza orzecznictwa, stworzenie pisma procesowego itd.), wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie.

 

Przykładowa lista czynności, które wykonuje adwokat w ramach zastępstwa procesowego:

 • Określenie żądań procesowych znajdujących podstawę w obowiązującym prawie (stworzenie pozwu)
 • Formułowanie wniosków i tez dowodowych
 • Tworzenie odpowiedzi na pozew (odpowiedzi na akt oskarżenia) i kolejnych pism przygotowawczych, zawierających merytoryczne odniesienie się do żądań i zarzutów przeciwnika (replika do pisma przeciwnika procesowego)
 • konsultowanie z Klientem treści pism procesowych co do zgodności ze stanem faktycznym
 • Formułowanie zarzutów do opinii biegłego (w razie wydania negatywnej dla strony opinii)
 • Osobiste uczestnictwo w posiedzeniach wyznaczonych na rozprawę
 • Formułowanie pytań do świadków i biegłych
 • Czytanie akt (w ramach dostępu w czytelni sądowej)
 • Wnoszenie zażaleń
 • Analiza propozycji ugodowych
 • Spisanie ugody
 • Podsumowanie wyników postępowania dowodowego oraz wygłoszenie mowy końcowej (głosy stron)
 • Dotrzymywanie terminów procesowych
 • Formułowanie zarzutów apelacyjnych/zażaleniowych
 • Inne czynności związane z daną sprawą

 

 

Celem dokonania dokładnej wyceny usługi, zadzwoń pod numer telefonu 510-403-826   (od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 19:00)

lub wypełnij poniższy formularz:

* Polityka RODO: Korzystając z niniejszego formularza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym imienia, numeru telefonu, oraz adresu E-mail, przez administratora danych – Kancelarię Adwokacką Adwokat Sławomir Sobolewski, ul. Kalwaryjska 56/7 Kraków. Podanie danych osobowych jest dobrowolnie. Oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią klauzuli informacyjnej (treść i informacje dodatkowe tutaj), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

e-mail: slawomirsobolewski@op.pl

 

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Sobolewski

NIP: 676 22 77 111

tel: 510-403-826

Numer rachunku bankowego

47 1240 1431 1111 0011 0437 4729