Rozprawa administracyjna

Wskazać należy, iż niewątpliwie pozbawienie strony udziału w postępowaniu, w tym pozbawienie strony możliwości wzięcia udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, co związane jest z koniecznością uchylenia zaskarżonej decyzji.

Read More

Zmiana kategorii wojskowej E lub D na A

Wyłączna właściwość komisji lekarskich w sprawie nadawania kategorii wojskowej Orzekanie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) w sprawie zmiany kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej ustalonej ostatecznym orzeczeniem powiatowej komisji lekarskiej mieści się w zakresie kompetencji właściwych powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz właściwych wojskowych komisji lekarskich. Orzekanie to nie należy w szczególności do zakresu właściwości…

Read More

Naruszenie dóbr osobistych w internecie – uzyskanie danych osobowych naruszyciela

  System prawny nie dopuszcza, aby osoby znieważające lub naruszające dobra osobiste innych mogły pozostać anonimowe i bezkarne tylko z uwagi na to, że zniewag dopuszczają się za pośrednictwem Internetu. Odpowiedzialność za słowa ma przede wszystkim charakter uniwersalny i istnieje niezależnie od tego, czy znieważający czyni to w sposób bezpośredni (np. w ustnej rozmowie), czy…

Read More

Podatek od zbycia nieruchomości, a przystąpienie do długu z kredytu zaciągniętego przez osoby trzecie

  Art. 30e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f) stanowi, że od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości uiszcza się podatek dochodowy w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą tą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, a poniesionymi kosztami ustalonymi zgodnie…

Read More

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela – skarga na nauczyciela

Obowiązki nauczyciela Obowiązki nauczyciela zdefiniowane są w Art.  6. Karty nauczyciela. Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążyć do…

Read More

Obowiązki lekarza (pogotowia ratunkowego) w stanach zagrożenia życia pacjenta

Świadczeniach opieki zdrowotnej należne w stanach nagłych Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  przewiduje, że w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane choremu niezwłocznie, zarówno przez jednostki publiczne, jak i prywatne . Dotyczy to zakresu leczenia szpitalnego, jak i ambulatoryjnego. Świadczeń tych chory może domagać się nie tylko w sytuacjach nagłych…

Read More

Rażące naruszenie prawa jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.

Rażące naruszenie prawa jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Artykuł 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa określa się jako oczywiste naruszenie przepisu prawa, a przy tym takie, które koliduje z zasadą praworządnego działania organów…

Read More