Przejdź do treści
Adwokat Kraków » Blog prawny

Kazus – prawo cywilne – odpowiedzialność in solidum

Kazus Odpowiedzialność in solidum
Stan faktyczny:

Pozwana Zofia J. zakupiła na giełdzie motoryzacyjnej samochód marki “Fiat” i oddała go pozwanemu Andrzejowi M. do komisowej sprzedaży. Ten następnie sprzedał go Spółce X. Okazało się później, że wskazany samochód pochodził z kradzieży i został Spółce X odebrany i przekazany firmie ubezpieczeniowej.

Spółka X wytoczyła powództwo przeciwko Zofii J. i Andrzejowi M. o żądała zasądzenia od obu pozwanych solidarnie kwoty 40 000 zł. z ustawowymi odsetkami, z tytułu naprawienia poniesionej szkody.

 

Sąd Rejonowy, wyrokiem uwzględnił powództwo Spółki X w stosunku do pozwanej Zofii J. co do kwoty 40 000 zł z ustawowymi odsetkami i zasądził od tej pozwanej na rzecz
powódki kwotę 1500 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu. W pozostałej części powództwo oddalił i zasądził od powódki na rzecz pozwanego Andrzeja M. 1500 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego.

Jako podstawę uwzględnienia powództwa Sąd Rejonowy wskazał art. 556 k.c., zaś jako oddalenia powództwa art. 355 k.c. w zw. z art. 750 k.c., wskazując, że skoro pozwany Andrzej M. nie wiedział o wadzie prawnej samochodu i nie mógł jej z łatwością wykryć, to okoliczność ta spowodowała wyłączenie jego winy.

 

Art. 556. [Rękojmia]
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Art. 355. [Postanowienie o umorzeniu postępowania]
§ 1. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.
§ 2. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew w piśmie procesowym albo gdy strony zawarły ugodę przed mediatorem, którą zatwierdził sąd.

Art. 750. [Umowy o świadczenie usług]
Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

 

Od wskazanego wyroku apelację wniosła Powódka. Sąd Okręgowy, zmienił powyższy wyrok ten sposób, że zasądzoną w nim kwotę wraz z odsetkami zasądził również od pozwanego Andrzeja M. Sąd uznał, że skoro pozwany Andrzej M. prowadzący zawodowo sprzedaż komisową, nie uprzedził Powódki, że nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne samochodu, zatem ponosi tę odpowiedzialność na podstawie art. 770 k.c

 

Art. 770. [Odpowiedzialność komisanta]
§ 1. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kupującym jest konsument.

Oceń działania Sądu Okręgowego.

 

Rozwiązanie:

W niniejszej sprawie brak jest możliwości bezpośredniego odwołania się do przepisów o solidarności biernej dłużników. Zgodnie z Art. 369. KC zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności prawnej.
Jednakże w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z tzw. odpowiedzialnością in solidum (solidarność nieprawidłowa) po stronie dłużników, do której znajdują zastosowanie , na zasadzie analogii, przepisy o zobowiązaniach solidarnych.

 

Odpowiedzialność in solidum występuje wówczas, gdy wierzyciel może dochodzić swego roszczenia od kilku osób, lecz na podstawie odrębnych stosunków prawnych, jakie go łączą z poszczególnymi podmiotami. Tak więc z procesowego punktu widzenia dłużnicy zobowiązani in solidum, powinni być traktowani jak współuczestnicy materialni, a gruntem zastosowania współuczestnictwa materialnego biernego jest wspólność obowiązków po stronie dłużników.

 

Wskazana zasada odpowiedzialności dłużników musi być ujęta w treści sentencji wyroku, w przeciwnym wypadku wierzyciel mógłby egzekwować całą zasądzoną kwotę od każdego dłużnika z osobna.
Treść wyroku Sądu Okręgowego prowadzi do możliwość dwukrotnego egzekwowania tej samej wierzytelności przez wierzyciela.

Sądu Okręgowy powinien był więc zmienić zaskarżony wyrok przez dodanie słów: „z tym, że spełnienie świadczenia zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego przez pozwaną Zofię J. zwolni pozwanego Andrzeja M. z obowiązku świadczenia, zaś spełnienie świadczenia przez pozwanego Andrzeja M. zasądzonego zaskarżonym wyrokiem, zwolni pozwaną Zofię J. z wymienionego obowiązku świadczenia”;

 

Kliknij gwiazdkę, aby dokonać oceny!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.

Jeżeli post okazał się przydatny …

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!

2 komentarze do “Kazus – prawo cywilne – odpowiedzialność in solidum”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Umówienie spotkania 9:00-19:00