Przejdź do treści
Adwokat Kraków » Blog prawny » Prawo cywilne

Klauzula wykonalności – istota i przykłady

 

Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu powoduje, że tytuł ten staje się tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy jest natomiast podstawą egzekucji (Art. 776 kpc).

 

Spis treści:

Treść klauzuli wykonalności

Klauzula wykonalności zawiera stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby – także dodatkowe informacje, takie jak oznaczenie świadczenia podlegającego egzekucji, zakresu egzekucji, wskazanie czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Klauzula wykonalności może również zawierać zobowiązanie komornika do przeliczenia kwoty waluty obcej na walutę polską.

Stosownie do art. 792 kpc,  jeżeli następca ponosi odpowiedzialność tylko z określonych przedmiotów albo do wysokości ich wartości, należy w klauzuli wykonalności zastrzec mu prawo powoływania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczoną odpowiedzialność, o ile prawo to nie jest zastrzeżone już w tytule egzekucyjnym.

 

Samą zaś treść klauzuli wykonalności reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.

Według § 4 tego rozporządzenia, w treści klauzuli wykonalności ponadto wskazuje się:

  • numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będących osobami fizycznymi, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go, nie mając takiego obowiązku, lub
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędących osobami fizycznymi, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania.

 

Klauzula wykonalności a określenie kto jest dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym

O tym, czy określona osoba jest dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym, czy też jest osobą trzecią decyduje treść klauzuli wykonalności oraz treść wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji. Nie jest osobą trzecią osoba, przeciwko której, jako dłużnikowi objętemu klauzulą wykonalności, skierowana została egzekucja.

 

Powyższe stanowi, że dopóki nie nadano klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika i nie wszczęto przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego, nie jest on dłużnikiem egzekwowanym, wobec czego jest osobą trzecią w rozumieniu art. 841 k.p.c. i jeżeli twierdzi, że zajęcie przedmiotu w czasie egzekucji prowadzonej przeciwko jego małżonkowi narusza jego prawo podmiotowe, chronione określonymi przepisami prawa materialnego, przysługuje mu obrona przewidziana w art. 841 kpc (tak: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt III CZP 41/16).

 

Miejsce umieszczenia klauzuli wykonalności

Klauzulę wykonalności umieszcza się na tytule egzekucyjnym niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności a gdy ogłoszenia nie było niezwłocznie po jego wydaniu (Art. 783 § 1 1  kpc).

 

W przypadku nadania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym wydanym w postaci elektronicznej, sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika umieszcza klauzulę wykonalności na zweryfikowanym przez sąd dokumencie uzyskanym z systemu teleinformatycznego potwierdzającym istnienie i treść tytułu egzekucyjnego (dotyczy tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 783 § 4. w przypadkach określonych w art. 778 1, art. 778 2, 787, 787 1, 788 oraz 789 kpc).

 

Forma umieszczenia klauzuli wykonawczej

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1 (orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem) i 1 1 kpc (orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu), jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Na oryginale orzeczenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu klauzuli wykonalności (nie dotyczy to jednak przypadków określonych w art. 778 1, art. 778 2, art. 787, art. 787 1, art. 788 oraz art. 789 kpc).

 

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1 i 11 kpc, wydanym w postaci elektronicznej, jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, poprzez umieszczenie klauzuli wykonalności w systemie teleinformatycznym i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie.

 

Sąd nadający klauzulę wykonalności

Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu klauzulę wykonalności nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie, nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego oraz przypadków, o których mowa w art. 778 1 (klauzula wykonalności nadawana przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia za zobowiązania spółki),  art. 778 2  (klauzula wykonalności przeciwko partnerowi prywatnemu, wymienionemu w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym), art. 786, art. 787 (klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika), art. 7871, art. 788 (klauzula wykonalności przeciwko następcy prawnemu) i art. 789 kpc.

 

Czynności w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, może wykonywać także referendarz sądowy.

 

Inicjator postępowania o nadanie klauzuli wykonalności

Klauzulę wykonalności nadaje sąd na wniosek wierzyciela.

 

Nadanie klauzuli wykonalności przez sąd z urzędu

Sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, a także innemu tytułowi egzekucyjnemu w części, w jakiej obejmuje grzywnę lub karę pieniężną orzeczoną w postępowaniu cywilnym lub koszty sądowe w sprawach cywilnych przysługujące Skarbowi Państwa.

 

Nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nadaje się klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się.

 

Czas rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

 

Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności – postępowanie klauzulowe

W sprawach o nadanie klauzuli wykonalności zakres kognicji sądu jest ograniczony. W postępowaniu tym sąd bada jedynie czy orzeczenie, któremu ma zostać nadana klauzula wykonalności, jest tytułem egzekucyjnym w rozumieniu art. 777 k.p.c. i czy orzeczenie to nadaje się do wykonania w drodze egzekucji (tak: postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 lipca 2013r. I ACz 1162/13, LEX nr 1342353 i z dnia 11 października 2012r. I ACz 1603/12, LEX nr 1220596).

 

W postępowaniu klauzulowym sąd nie jest uprawniony do badania prawidłowości przedmiotowego tytułu egzekucyjnego pod względem merytorycznym i oceny czy roszczenie stwierdzone tym tytułem rzeczywiście istnieje. W postępowaniu klauzulowym sąd bada tytuł egzekucyjny jedynie pod względem formalnym, a dłużnik sam tytuł wykonawczy może zwalczać w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 i nast. kpc) (tak: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia z 27 stycznia 2015 r., Sygn. akt I ACz 41/15).

 

Zaświadczenie lub dokument potrzebny do uzyskania klauzuli wykonalności

Jeżeli do uzyskania klauzuli wykonalności potrzebne jest zaświadczenie lub dokument, które według ustawy organy państwowe obowiązane są wydać dłużnikowi, wierzyciel może również żądać ich wydania. Gdy wierzyciel nie może uzyskać zaświadczenia lub dokumentu albo gdy chodzi o nadanie klauzuli z urzędu, wydanie ich zarządza sąd (Art. 785 kpc).

 

Jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. Nie dotyczy to wypadku, gdy wykonanie jest uzależnione od równoczesnego świadczenia wzajemnego, chyba że świadczenie dłużnika polega na oświadczeniu woli.

 

Utrata tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego (Art. 794 kpc).

 

Żądanie dłużnika o uzasadnienie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności

Dłużnik może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Jeżeli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności zostało wydane bez spisywania odrębnej sentencji, dłużnikowi doręcza się wyłącznie uzasadnienie postanowienia (art. 794 2 § 3 kpc).

 

Zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności 

Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.

Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla dłużnika od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Dla wierzyciela termin ten biegnie od dnia wydania mu tytułu wykonawczego lub zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było – od dnia doręczenia tego postanowienia. 

 

W razie zgłoszenia wniosku o uzasadnienie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, termin do złożenia zażalenia biegnie od dnia doręczenia stronie (odpowiednio, dłużnikowi lub wierzycielowi) uzasadnienia postanowienia albo postanowienia z uzasadnieniem.

 

Pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

Na temat powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności – czytaj tutaj

 

Obowiązek zawiadomienia dłużnika o możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności

Zgodnie z art. 805 § 1 kpc przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

 

Klauzula wykonalności nadawana przeciwko małżonkowi dłużnika

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika (Art. 787 kpc).

Podobnie, tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

W powyższych przypadkach zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności oraz prowadzenia na podstawie tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto. Nie wyłącza to jednak obrony małżonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela (Art. 787 2 kpc).

 

Klauzula wykonalności w sytuacji przejścia uprawnienia lub obowiązku na inną osobę

Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Dotyczy to również nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli tytuł egzekucyjny stał się prawomocny przed nabyciem.

Za przejście uprawnień lub obowiązków uważa się tu również zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku lub zarządu sukcesyjnego albo powołaniem wykonawcy testamentu, jak również wygaśnięciem funkcji zarządcy masy majątkowej, kuratora spadku, zarządcy sukcesyjnego lub wykonawcy testamentu.

 

Jeżeli wierzyciel nie może uzyskać dokumentu stwierdzającego zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo gdyby uzyskanie takiego dokumentu było nadmiernie utrudnione, sąd przed nadaniem klauzuli wykonalności wysłucha nabywcę (stosownie do art. 760 § 2 kpc). Jeżeli nabywca zaprzecza istnieniu podstaw do nadania przeciwko niemu klauzuli wykonalności, sąd na wniosek wierzyciela, a w sprawach o alimenty lub o roszczenia z zakresu prawa pracy, także z urzędu, wzywa nabywcę do okazania dokumentów stwierdzających nabycie. Przepisy o wyjawieniu majątku znajdują tu odpowiednie zastosowanie.

Jednakże w razie przyznania przez nabywcę okoliczności przejścia własności przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego sąd nada klauzulę wykonalności bez okazywania dokumentu stwierdzającego nabycie.

 

Tytuł wykonawczy, a więc tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, wystawiony przeciwko zbywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest także podstawą egzekucji przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jeżeli wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji w ciągu miesiąca od dnia nabycia przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (Art. 7892 § 1. kpc).

Nie uchybia to jednak przepisom o ograniczeniu odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego za zobowiązania zbywcy.

 

Więcej na temat nadania klauzuli wykonalności na nowego wierzyciela (następcę prawnego) – czytaj tutaj

 

Klauzula wykonalności a wyrok obejmujący roszczenie ze skargi pauliańskiej


Klauzulą wykonalności nie opatruje się wyroku obejmującego roszczenie ze skargi pauliańskiej. Wynika to z zasady, że klauzula wykonalności dotyczy tylko tych orzeczeń, które nadają się do wykonania, w stosunku zaś do pozostałych orzeczeń może zaś być stwierdzana ich prawomocność. W przypadku orzeczeń ze skargi pauliańskiej jedyną ich częścią, której może być nadana klauzula wykonalności jest orzeczenie o kosztach (tak: postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 grudnia 2014 r., Sygn. I ACz 2351/14) .

 

Nie jest zatem możliwe również opatrzenie wyroku obejmującego roszczenie ze skargi pauliańskiej klauzulą wykonalności na rzecz następcy prawnego.

Zgodnie z art. 509 § 2 kc wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa. Oznacza to, że roszczenie wynikłe ze skargi pauliańskiej, jako ściśle związane z roszczeniem głównym, przechodzi z mocy samego prawa na następcę prawnego pierwotnego wierzyciela, a dla następstwa tego nie jest konieczne nawet zawarcie odrębnego porozumienia.

 

Klauzula wykonalności nadawana tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenie pieniężne w walucie obcej sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu podziału nie sporządza się – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.

 

Klauzula wykonalności nadawana tytułowi pochodzącemu od organu administracji państwowej 

Celem uzyskania klauzuli wykonalności tytułu pochodzącego od organu administracji państwowej lub sądu szczególnego, który sam nie nadaje klauzuli, wierzyciel w razie potrzeby obowiązany jest złożyć sądowi oprócz tytułu także ich zaświadczenie, że tytuł podlega wykonaniu (Art. 784 kpc).

Tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika (Art. 781 § 2 kpc).

 

Klauzula wykonalności nadawana tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu alimenty

Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu (Art. 1082 kpc).

 

Przypadki orzeczeń wykonalnych bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności

Istnieją przypadki, w których dane orzeczenie podlega wykonaniu bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności. W tej kwestii można wymienić m.in.:

  • Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną (art. 768 1 kpc),
  • Prawomocne postanowienie komornika przyznające zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego (art. 770 1 kpc),
  • Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, w związku z nieodpowiednim wykonywaniem kontaktów z dzieckiem, które jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności (Art. 598 16. § 1. kpc),
  • Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, który z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności (Art. 492 § 1 kpc),
  • Postanowienie o ustanowieniu zarządcy przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego lub nad zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo nad częścią gospodarstwa rolnego, który jest jednocześnie podstawą do wprowadzenia go w zarząd bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności (art. 752 4 kpc),
  • Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznano w nim wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, które podlega wykonaniu bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności,
  • Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności, które jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.

 

Klauzula wykonalności nadawana ugodzie zawartej przed mediatorem

Stosownie do art. 183 14 § 2 kpc, ugodę zawartą przed mediatorem, a podlegającą wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza przez nadanie jej klauzuli wykonalności.

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

 

Klauzula wykonalności nadawana w sprawach z zakresu prawa pracy

Sąd drugiej instancji nadaje z urzędu wyrokowi sądu pierwszej instancji, zasądzającemu świadczenia na rzecz pracownika lub członków jego rodziny, w stosunku do którego sąd drugiej instancji oddalił apelację zakładu pracy, jak też wyrokowi sądu drugiej instancji zasądzającemu świadczenia na rzecz pracownika lub członków jego rodziny klauzulę wykonalności w dniu ogłoszenia wyroku i wyrok zaopatrzony klauzulą wydaje uprawnionemu (Art. 477 6 kpc).

 

Jeżeli obowiązek wypłaty wynagrodzenia zasądzonego w orzeczeniu przywracającym do pracy lub ustalonego w ugodzie jest uzależniony od podjęcia przez pracownika pracy, klauzulę wykonalności w części dotyczącej tego wynagrodzenia nadaje się po stwierdzeniu, że pracownik podjął pracę (Art. 786 § 2 kpc).

 

Klauzula wykonalności nadawana orzeczeniu zastępującemu oświadczenie woli dłużnika

Jeżeli dłużnik jest obowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie dłużnika. Jednakże, jeżeli złożenie oświadczenia woli jest uzależnione od świadczenia wzajemnego wierzyciela, skutek zastępczy powstaje dopiero z chwilą prawomocnego nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności (Art. 1047 § 2 kpc).

 

Klauzula wykonalności w postępowaniu zabezpieczającym

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym, z tym jednak, że sąd nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzulę wykonalności z urzędu (Art. 743 § 1 kpc).

 

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi zobowiązanego w postępowaniu zabezpieczającym

W terminie tygodnia od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wykonaniem zabezpieczenia, małżonek obowiązanego może sprzeciwić się wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

 

W razie sprzeciwu, uprawniony może w terminie dwóch tygodni od dnia jego zawiadomienia, pod rygorem upadku zabezpieczenia w zakresie wykonania na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego, może wystąpić do sądu o nadanie temu postanowieniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi obowiązanego. Upadek tego zabezpieczenia następuje również w razie oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

 

Klauzula wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia za zobowiązania spółki

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna, tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (Art. 778 1 kpc).

 

Niedopuszczalne jest natomiast nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko spółce jawnej (tak: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2017 r. sygn. akt SK 31/15).

 

Klauzula wykonalności nadawana orzeczeniu sądu państwa obcego

Orzeczenia sądów państw obcych w sprawach cywilnych, nadające się do wykonania w drodze egzekucji, stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd polski.

Stwierdzenie wykonalności następuje, jeżeli orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi, oraz nie istnieją przeszkody określone w art. 1146 § 1 i 2 kpc (np. gdy strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony, lub orzeczenie zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich).

 

Stwierdzenie wykonalności następuje na wniosek wierzyciela przez nadanie orzeczeniu sądu państwa obcego klauzuli wykonalności (Art. 1151 § 1 kpc).

W powyższym wypadku, o nadaniu klauzuli wykonalności orzeka sąd okręgowy miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu – sąd okręgowy, w którego okręgu ma być prowadzona egzekucja.

 

Na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności służy zażalenie, a od postanowienia sądu apelacyjnego – skarga kasacyjna. Można także żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności, oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego w tym przedmiocie.

 

Egzekucja na podstawie orzeczenia sądu państwa obcego może być wszczęta po uprawomocnieniu się postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Do czasu upływu terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu okręgowego o nadaniu klauzuli wykonalności, a w razie wniesienia zażalenia – do czasu jego rozpoznania przez sąd apelacyjny, postanowienie to stanowi tytuł zabezpieczenia.

 

Klauzuli wykonalności nadawana wyrokowi sądu polubownego

Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których wykonalność została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi.

 

Klauzuli wykonalności nadawana postanowieniu sądu polubownego

Postanowienie sądu polubownego o zastosowaniu tymczasowego środka zabezpieczającego podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd (Art. 1181 § 3 kpc).

 

 

Kliknij gwiazdkę, aby dokonać oceny!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 5

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten artykuł.

Jeżeli post okazał się przydatny …

Dołącz do nas w mediach społecznościowych!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Umówienie spotkania 9:00-19:00