Przejdź do treści
solidarność dłużników

Solidarność dłużników

Wymóg niepogarszania położenia prawnego współdłużników dotyczy zarówno ich sytuacji wobec wierzyciela, jak i pozostałych dłużników w stosunkach regresowych pomiędzy nimi.

umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia, zgoda wierzyciela

Zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią

Umowa o zwolnienie dłużnika ma charakter zobowiązujący. Rodzi ona po stronie osoby trzeciej obowiązek doprowadzenia do rezultatu w postaci powstrzymania się wierzyciela przed dochodzeniem od dłużnika świadczenia

rozłąka rodziców, rozwód, separacja, ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Powstrzymanie się sądu od ingerencji w strukturę rodziny jest warunkowane przedstawieniem przed rodziców porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

zachowek adwokat kraków

Zachowek – zasady uzyskania i wysokość

Zachowek ma zapewniać członkom najbliższej rodziny spadkodawcy, zaliczonym do kręgu uprawnionych do zachowku, uzyskanie określonej korzyści ze spadku niezależnie od woli spadkodawcy, tj. choćby spadkodawca pozbawił ich tej korzyści przez rozrządzenia testamentowe lub dokonane darowizny.

rozwód

Rozwód – zasady i procedura

O nieuwzględnieniu odmowy zgody na rozwód małżonka niewinnego, a tym samym o naruszeniu zasad współżycia społecznego można mówić wówczas, gdy jej skutkiem będzie trwanie „martwego” małżeństwa, co należy uznać za społecznie niepożądane.

podział quoad usum

Quoad usum – podział nieruchomości do korzystania

Prawa i obowiązki wynikające z umowy określającej sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli są prawami majątkowymi nie związanymi ściśle z osobą współwłaściciela, lecz z udziałem w rzeczy, przez co nie gasną z chwilą śmierci współwłaściciela.

wartość mieszkania lub domu obciążonego użytkowaniem lub służebnością

Wartość nieruchomości obciążonej użytkowaniem lub służebnością

Bazę dla ustalenia wartości użytkowania powinna stanowić kwota czynszu należnego za używanie rzeczy albo wartość pożytków przypadających użytkownikowi, w razie zaś użytkowania bezczynszowego wartość prawa wyznaczy kwota czynszu, który potencjalny użytkownik musiałby zapłacić za cały okres trwania użytkowania albo wartość pobranych przez ten czas pożytków rzeczy

Umówienie spotkania 9:00-19:00