Ograniczenie władzy rodzicielskiej w sytuacji rozłąki rodziców (separacja faktyczna, konkubinat)

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 107 stanowi, że w sytuacji gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd nie jest przy tym zobligowany do orzekania w przedmiocie władzy rodzicielskiej w każdym przypadku pozostawania rodziców…

Read More

Prawo autorskie – wyłączenia ochrony

  Wytwory intelektualne pozbawione ochrony prawa autorskiego Zgodnie z artykułem 4. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;4) proste informacje prasowe. Przewidziane w tym artykule wyłączenia mają charakter „całkowity” w tym sensie, że…

Read More

Zasiedzenie służebności przesyłu

Posiadanie przez przedsiębiorstwo państwowe urządzeń energetycznych oraz cudzej nieruchomości, na której zostały posadowione, jest posiadaniem w rozumieniu art. 352 k.c. i może prowadzić do zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej służebności przesyłu.

Read More

Służebność przesyłu

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się sieć wodociągowa, może żądać ustanowienia służebności przesyłu obciążającej tę nieruchomość na rzecz gminy będącej właścicielem tej sieci także wtedy, gdy gmina wydzierżawiła sieć przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu

Read More

Należyta staranność dłużnika a zawodowy charakter jego działalności

Należyta staranność dłużnika a zawodowy charakter jego działalności. Zgodnie z Art. 355 kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, natomiast należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Przepis ten stwarza konieczność stworzenia obiektywnego wzorca postępowania dłużnika w zależności…

Read More

Kazus – prawo cywilne – odpowiedzialność in solidum

Kazus Odpowiedzialność in solidum Stan faktyczny: Pozwana Zofia J. zakupiła na giełdzie motoryzacyjnej samochód marki „Fiat” i oddała go pozwanemu Andrzejowi M. do komisowej sprzedaży. Ten następnie sprzedał go Spółce X. Okazało się później, że wskazany samochód pochodził z kradzieży i został Spółce X odebrany i przekazany firmie ubezpieczeniowej. Spółka X wytoczyła powództwo przeciwko Zofii…

Read More

Kazus z postępowania cywilnego: Zwrot kosztów procesu przy współuczestnictwie formalnym po stronie powodów

  Kazus z postępowania cywilnego: Zwrot kosztów procesu przy współuczestnictwie formalnym po stronie powodów Stan faktyczny: W postępowaniu cywilnym występuje dwoje powodów. Zachodzi pomiędzy nimi współuczestnictwo formalne. Pozwanego reprezentuje profesjonalny pełnomocnik. Jakie będą zasady zwrotu kosztów procesowych przez powodów, w przypadku wyroku sądu korzystnego dla pozwanego? Czy każdy z powodów będzie musiał zwrócić koszty indywidualnie,…

Read More